Thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam

Thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 • Nghị định số 01/2021/ND-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 3 năm 2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp

2.1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Trong bốn trường hợp giải thể doanh nghiệp nêu trên, ba trường hợp đầu tiên là các hình thức giải thể tự nguyện (tức doanh nghiệp lựa chọn giải thể căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh) và trường hợp cuối cùng là hình thức giải thể bắt buộc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước (bắt buộc doanh nghiệp phải tuân theo)
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

2.3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với các trường hợp giải thể tự nguyện

 • Doanh nghiệp tổ chức họp để thông qua nghị quyết, quyết định giải thể.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải hồ sơ và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Phòng đăng ký kinh doanh xác minh hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp giải thể bắt buộc

 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2.3. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

2.4. Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ddoanh nghiệp đặt trụ sở;
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Tham khảo

Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 • English
 • Tiếng Việt