Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 • Nghị định số 01/2021/ND-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 3 năm 2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

2.1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ.

Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Theo đó những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vị kinh doanh của mình nhưng không muốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp thì nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh.

2.2. Yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh

 • Tên địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
 • Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

2.3. Thủ tục

 • Gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

2.3. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHDT.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

2.4. Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Tham khảo

Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

 • English
 • Tiếng Việt