Sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được phép trong hoạt động quảng cáo

Sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được phép trong hoạt động quảng cáo

 

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012
 • Nghị định số 38/2021/ND-CP ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2022/ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022)
 1. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý là hành vi vi phạm pháp luật?

Những hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo được quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 như sau:

Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

 1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 của Luật này.
 2. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.
 3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.
 5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.
 7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Do đó, quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý được xem là hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

 1. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý thì bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý được quy định tại điểm b khoản 3, điểm a, điểm b khoản 8 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được bổ sung bởi điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định 128/2022/NĐ-CP như sau:

Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 3. b) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;
 3. b) Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này;

Theo đó, trừ trường hợp được pháp luật cho phép, việc quảng cáo có sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân, và từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức. Đồng thời tổ chức/cá nhân vi phạm còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo và buộc xin lỗi cá nhân bằng văn bản.

 • English
 • Tiếng Việt