Quy định pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp?

Quy định pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp?

 

 1. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

 1. Những hành vi nào bị coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định thì sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp:

(1) Hóa đơn giả;

(2) Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

(3) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

(4) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

(5) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

(6) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(7) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn trước ngày xác định bên lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn không hợp pháp.

 1. Những đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

 • Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Người nộp thuế là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập;
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;
 • Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
 • Tổ hợp tác và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
 1. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp được quy định tại Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Mức xử phạt nêu trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân, mức phạt đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh giống với mức phạt đối với cá nhân.

Như vậy, theo quy định, tổ chức có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Trường hợp đối tượng vi phạm là cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Lưu ý: Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp nêu trên không áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.
 • Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • English
 • Tiếng Việt