HOW ARE DOMESTIC AND FOREIGN INVESTORS PUNISHED IN CASE VIOLATING REGIME OF REPORT ON INVESTMENT SUPERVISION AND EVALUATION?

March 31, 2024 is the deadline for many types of reports, including investment monitoring reports of investors. Uni Legal wishes to provide free support and report templates to help investors avoid administrative sanctions according to the regulations below.

Please contact us for further advice: info@unilegal.vn ; + Hotline: +84 0934552655

Pursuant to Article 10 of Decree 122/2021/ND-CP regulations on violations of investment monitoring and evaluation reports as follows:

1. Fine from 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts:
a) Prepare investment monitoring and evaluation reports not on time or with incomplete content as prescribed;
b) Failure to update the Investment Supervision and Evaluation Report on the National Information Portal on Investment Supervision and Evaluation.

2. Fine from 30,000,000 VND to 50,000,000 VND for one of the following acts:
a) Failure to implement periodic investment monitoring and evaluation reports as prescribed;
b) Making dishonest or inaccurate investment monitoring and evaluation reports.

3. Remedial measures:
a) Forced supplementation of missing content in case the investment supervision and assessment report has incomplete content for violations specified in Point a, Clause 1 of this Article;
b) Force updating the Investment Supervision and Evaluation Report on the National Information Portal on Investment Supervision and Evaluation for violations specified in Point b, Clause 1 of this Article;
c) Enforce the implementation of periodic investment monitoring and evaluation reports according to regulations for violations specified in Point a, Clause 2 of this Article.
Thus, the act of not implementing the regime of periodic investment monitoring and evaluation reports will be fined from 30,000,000 VND to 50,000,000 VND. Forced implementation of periodic investment monitoring and evaluation reports according to regulations for violations.

Nguyen Nhu Nguyet – Uni Legal Lawyer

NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ?

Ngày 31.03.2024 là thời hạn của rất nhiều các loại báo cáo trong đó có báo cáo giám sát đầu tư của các nhà đầu tư. Uni Legal mong muốn hỗ trợ miễn phí cung cấp các mẫu báo cáo giúp các nhà đầu tư có thể tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định dưới đây.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm info@unilegal.vn Hotline: +84 0934 552 655

Căn cứ Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
b) Không cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định;
b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Như vậy, hành vi không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ bị xử phạt sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Luật sư Nguyễn Như Nguyệt – Uni Legal

  • English
  • Tiếng Việt