Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực

 

 1. Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH Luật Điện lực ngày 25/01/2022

 1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi, bổ sung 2012) thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực. Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có dự án hoặc phương án hoạt động điện lực khả thi;
 • Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực;
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực

Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ Điều 34 Luật Điện lực 2004 thì các trường hợp sau đây được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực:

(1) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

(2) Tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp đặt dưới mức công suất theo quy định của Bộ Công thương;

(3) Tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo;

(4) Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Tổ chức, cá nhân được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo quy định này phải tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật quản lý vận hành, các quy định về giá điện, điều kiện về kỹ thuật, an toàn của Luật Điện lực 2004.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực nêu tại điểm (1), (2) và (3) nêu trên.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ Điều 33 Luật Điện lực 2004 thì hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.
 • Dự án hoặc phương án hoạt động điện lực.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoạt động điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành đơn vị điện lực.
 1. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ Điều 37 Luật Điện lực 2004 thì tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong các trường hợp sau đây:

 • Không triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực;
 • Không bảo đảm các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực 2004;
 • Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực;
 • Cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.
 1. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực được quy định tại Điều 38 Luật Điện lực 2004 như sau:

 • Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, đơn vị bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực.
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực với quy mô nhỏ trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công thương.
 • Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải phù hợp với khả năng thực hiện của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
 • Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực về phát điện, truyền tải, phân phối điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.
 • English
 • Tiếng Việt